Hava Kuvvetleri Yardımlaşma Derneği
 

Sık Sorulan Sorular

  Derneğin yaptığı yardımlar nelerdir?

Derneğimiz; üyelerine emeklilik, erken ayrılma, maluliyet, eş vefat ve çocuk vefat yardımı, varislerine ise üye vefat ve muhtaç aile yardımı yapmaktadır.

  Anne veya baba vefatlarında yardım yapılıyor mu?

Dernek tüzüğümüzde belirtilmiş olan yardımlar eş vefat ve çocuk vefat yardımıdır. Diğer yakınların vefatında yardım yapılmamaktadır.

  Derneğe kimler üye olabilir?

Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli olarak görev yapan subay, astsubay, sivil memur ve uzman erbaşlar üye olabilirler. İşçiler, erler ve varsa diğer statüdeki personel üye olamaz.

  Sözleşmeli subay ve astsubaylarla, uzman erbaşlar üye olabiliyor mu?

Sözleşmeli subay, astsubay ve uzman erbaşlar da üye olabilirler. Sözleşmeli erler ise üye olamazlar.

  Nasıl üye olunur?

Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli, emeklilik hizmet süreleri 7 yılı aşmamış olan (Sivil Memur ve Uzman Erbaşlar için ayrıca 35 yaşını doldurmamış olan) subay, astsubay, sivil memur ve uzman erbaşlar, kuruma katılışlarını müteakip, dernek tüzüğündeki üyelik hak ve ödevlerini kabul edip, yerine getireceklerini belirten dilekçe ile başvurmaları (dilekçe örneği Formlar bölümünde yer almaktadır) ve giriş aidatını dernek hesabına yatırmaları durumunda derneğe üye olabilirler. Bu personel isterse, üyeliğe girişte müracaat tarihi ile kuruma giriş tarihi arasında geçen süreye ait aidatlarını son aidat üzerinden ödeyerek üyelik sürelerini arttırabilir.

  Emekli olmadan kurumdan ayrılan (resen emekli, ordudan istifa, sözleşme feshi gibi) üyelere yardım yapılır mı?

Bu durumdaki üyelerimize “Erken Ayrılma Yardımı” yapılmaktadır.

  Emekli olan personelin dernekle ilişiği ne zaman kesilir?

Emekliliği onaylanan personelin dernekle ilişiği onay tarihi itibariyle kesilmiş sayılır. Personelin birliğinden geç ilişik kesmesi durumu değiştirmez. Emeklilik yardımı, onay tarihine göre hazırlanır.

  Kurumda göreve devam eder iken kendi isteği ile dernek üyeliğinden ayrılan üyelere ödeme yapılır mı?

Bu kişilere herhangi bir yardım ödemesi yapılmaz. Hv.K.K.lığında göreve devam eder iken dernek üyeliğinden ayrılan (istifa eden) üyelerin dernek üyeliği sonlandırılır ve yatırdıkları aidatları derneğe bağış kabul edilir. (Aidat iadesi yasal olarak-Dernekler mevzuatı gereği söz konusu olamaz.)

  Herhangi bir sebeple Hava Kuvvetleri Komutanlığından ayrılarak diğer kuvvetlerin kadrolarına geçen personelin üyelikleri sonlandırılır mı?

Dernek üyesi iken herhangi bir sebeple Hava Kuvvetleri Komutanlığından ayrılarak diğer kuvvetlerin kadrolarına veya sivil devlet kuruluşlarına geçenler, isterlerse aidatlarını ödemek ve diğer üye yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle üyeliklerine devam edebilirler. Bu üyeler, Hv.K.lerinden ayrıldıkları için hak ettikleri Erken Ayrılma Yardımını her zaman dilekçe vererek alabilir ve dernek üyeliğinden çıkabilir. Ancak üyeliğe devam ederlerse asıl önemli olan diğer yardımları (Emeklilik, Maluliyet ve/veya Vefat yardımlarını) almaya hak kazanırlar

  Herhangi bir nedenle dilekçe vererek dernek üyeliğinden istifa eden veya çıkarılan üyeler yeniden üye olabilirler mi?

Dernek üyesi iken, herhangi bir nedenle dilekçe vererek dernek üyeliğinden istifa etmiş veya çıkarılmış bulunan üyelerden, bilahare bu kararından vazgeçenler; istifasının kabul edildiği veya çıkarıldığı tarihten itibaren üç yıl içerisinde üye olmak için yeniden müracaat eder ve arada ödemediği aidatların tamamını son aidat üzerinden öderlerse tekrar üye olabilir ve hiç ayrılmamış gibi yardımlarını alabilirler.

  Üyelikten çıkma ve çıkartılma şartları nelerdir?

a. Dernek üyeliğinden kendi istekleri ile istifa edenler, b. Bir yıllık (12 ay) üye aidatı göndermeyenler (yurtdışı sürekli görevde olan üyeler hariç), c. Yurtdışında olduğu için 12 ay ve üzeri aidat borcu biriken üyelerden yurda döndüklerinde iki ay içinde borçlarını ödemeyenler, yönetim kurulu kararı ile dernek üyeliğinden çıkartılırlar. Dilekçe vererek dernek üyeliğinden istifa eden üye, dilekçeyi verdiği tarihten itibaren üyelikten ayrılmaya hak kazanır. Üyelikten kat’i ayrılış ise derneğin tebliği ile olur. Bu kişiler gerek Hv.K.lerinde görev yaparken gerekse ayrılırken dernekten hiçbir yardım alamazlar. Çıkarma işlemi üyelerin kayıtlarda gözüken telefonlarına SMS ve mevcut adreslerine posta yoluyla tebliğ edilir.. Bu şekilde Dernek üyeliğinden çıkarılan üyeler, üç yıl içerisinde tekrar müracaat etmeleri ve eksik aidatlarını son aidat üzerinden ödemeleri kaydıyla yeniden üyeliğe kabul edilebilir ve hiç ayrılmamış gibi yardımlarını alabilirler. Aksi takdirde yatırdıkları aidatlar derneğe gelir (bağış) kaydedilir.

  Dernek Genel Kurulu ne zaman yapılır?

Genel kurulun olağan toplantısı her yıl Nisan ayı içerisinde yapılır. Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim Kurulu bu kapsamda Genel Kurul tarihi ve gündemini her yıl Şubat ayı sonu veya Mart ayı başında Dernek WEB sitesinde ve Hv.K.K.lığına yaptığı müracaatla HvBS’nde yayınlatarak duyurur. (Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.)